ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร  ตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๕๓๙  ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่ที่ ๕๒ ซอยประชาอุทิศ ๙๐ ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร ๐๒-๘๑๕-๙๒๔๐-๑ 
โทรสาร ๐๒-๘๑๕-๙๒๔๐
   โดยมีปณิธานในการก่อตั้ง  คือ  มีเจตนารมณ์จะให้โรงเรียนเป็นสถานที่อบรม  ปลูกฝังกุลบุตร  กุลธิดา  ตามแนวทางที่ดีและยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา  และเป็นแหล่งเสริมสร้างจริยธรรม
ทางสังคม  แก่นักเรียน    โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้ง  ดังนี้
     ๑. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาให้กับเยาวชน
     ๒. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
     ๓. เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  รักความเป็นไทย
     ๔. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน