วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
     ระดับปฐมวัย   
      เตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้าน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
     ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
      นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความสามารถทางวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาของโรงเรียน               คุณธรรม   นำวิชา   พัฒนาตน
     คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ 
ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต
     นำวิชา หมายถึง  เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้พัฒนาทักษะ และการทำงาน
และความเป็นพื้นฐานทางการศึกษา
     พัฒนาตน  หมายถึง ร่างกายแข็งแรงแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม